Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARATTA

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy ARATTA, działający pod adresem www.ARATTAhome.pl prowadzony przez ARATTA Sp. z o. o. z siedzibą w Jankach przy Al. Krakowskiej 30, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000541809, NIP: 118-21-05-069, REGON: 360744345 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, za pośrednictwem sieci Internet. 
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: Al. Krakowska 30, 05-090 Janki, pod adresem poczty elektronicznej: info@ARATTAhome.pl, pod numerem telefonu: +48 535-002-767, +48 513-923-510. 
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego ARATTA niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.  
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ARATTA towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 
 5. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu ARATTA, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym ARATTA składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego ARATTA. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego ARATTA, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 8. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego ARATTA, są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy oferty sprzedaży modeli powystawowych. W przypadku sprzedaży modeli powystawowych Sprzedający w ofercie sprzedaży zamieści stosowną informację, że produkt nie jest pełnowartościowy.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego ARATTA pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia Kupującego. 
 10. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w sklepie internetowym ARATTA można dokonywać:
  1. poprzez strony internetowe sklepu ARATTA – wypełniając formularz na stronach sklepu,
  2. telefonicznie – dzwoniąc pod numer +48 535-002-767, +48 513-923-510 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 10 – 19
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres info@ARATTAhome.pl
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. 
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą. 
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: ARATTA Al. Krakowska 30, 05-090 Janki, może to także zrobić drogą mailową na adres info@ARATTAhome.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza ,którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: ARATTA, Magazyn, ul. Świderska 141, 03-188 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce <tu adres linku>.
 9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym ARATTA przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy: 
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie ARATTA istnieją następujące formy płatności:
  1. Wpłata zaliczki w wysokości 20% w momencie składania zamówienia. Pozostałą kwotę (80% zamówienia) należy wpłacić przelewem bankowym w momencie otrzymania informacji, że zamówienie jest gotowe do wysłania lub w przypadku odbioru osobistego bezpośrednio w magazynie (tylko gotówką) lub u kierowcy w momencie dostawy (tylko gotówką).
  2. Płatność w 3 ratach bez dodatkowych opłat przelewem bankowym:
   - zaliczka w wysokości 20% zamówienia przy podpisaniu zamówienia

- 40% zamówienia 30 dni później,

- pozostałe 40% po 60 dniach od złożenia zamówienia.

 1. W sklepie ARATTA zaliczka w wysokości 20% może być opłacona w następujący sposób 
  1. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayU – wybierając tą metodę płatności Kupujący może dokonać płatności przelewem elektronicznym lub karta kredytową,   
  2. Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal, 
  3. Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego ARATTA. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.  
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem) lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayU i PayPal.
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

 

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw będących członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wyprodukowanie zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę. 
 3. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi od 8 do 13 tygodni od momentu zaksięgowania płatności zaliczki.
 4. Czas dostawy wynosi do 14 dni od dnia dostarczenia towaru do magazynu Sprzedającego. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą logistyczną. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. 
 5. W momencie przekazania towaru firmie logistycznej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez przedstawiciela firmy logistycznej w celu uzgodnienie dokładnego terminu dostawy.
 6. Koszt dostawy towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wliczony jest w cenie towaru.
 7. Powyższe zasady kosztów dostawy nie dotyczą zakupu krzeseł i stolików kawowych, jeżeli zamawiane są bez innych produktów. W takim przypadku koszt transportu  na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 200 zł.
 8. Koszt dostawy towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od miejsca dostawy towaru. Koszt dostawy towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w całości pokrywa Kupujący.
 9. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie ARATTA zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty". 
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego. 
 11. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w magazynie sklepu internetowego ARATTA przy ul Świderskiej 141, 03-188 Warszawa, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. Odbiór zamówionego towaru w magazynie jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 12. W przypadku odbioru osobistego cena zamówienia zostaje pomniejszona w ten sposób, że:
  1. jeżeli zamówienie dotyczy narożnika, to cena narożnika ulega pomniejszeniu o kwotę 400 zł,
  2. jeżeli zamówienie dotyczy łóżka, to cena łóżka ulega pomniejszeniu o kwotę 200 zł,
  3. jeżeli zamówienie dotyczy stołu, to cena stołu zostaje pomniejszona o kwotę 150 zł.
 13. W przypadku odbioru osobistego towaru Sprzedający nie zapewnia załadunku towaru na środek transportu. Do odbioru osobistego towaru potrzebne są co najmniej 2 osoby, w celu załadowania towaru na środek transportu. W przypadku konieczności skorzystania z pomocy pracowników magazynu przy załadunku towaru na środek transportu Sprzedający naliczy dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. 
 14. W przypadku płatności przelewem za towar do odbioru osobistego Kupujący jest obowiązany okazać dokument potwierdzający wpłatę.


REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny. 
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na zlecenie i koszt ARATTA Sp. z o. o. za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej. 
 5. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. 
 6. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń. 
 7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego). 
 8. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ponadto Kupujący będący konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów. 
 9. Reklamacji nie podlega:
 • naturalne zużywanie się obicia

 • uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rozerwania)
 • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji
 • wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu
 • farbowanie skór naturalnych, materiałów skóropodobnych i tkanin
 • widoczność pyłków i kurzu (przede wszystkim na ciemnych materiałąch obiciowych)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego ARATTA zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). 
 2. ARATTA Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy Al. Krakowskiej 30 jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym ARATTA. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez ARATTA Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług. 
 3. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem:……………. wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać. 
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
 5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym ARATTA konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu. 
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego ARATTA zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym. 
 7. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. 
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym: http://arattahome.com/admin/pl/1/11/regulamin, oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki ARATTA sp. z o. o. w Jankach przy Al. Krakowskiej 30. 
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego ARATTA wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego ARATTA zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym ARATTA konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja. 
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 26.08.2016 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty. 
Loading...
Proszę czekać...